Gebruik van deze website

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPMS, verboden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel SPMS de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op zijn website, aanvaardt SPMS geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen of de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is. 

SPMS biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. SPMS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Hoewel SPMS de grootst mogelijke zorg besteedt aan de vanaf de SPMS website elektronisch aan SPMS verstuurde berichten, garandeert SPMS niet dat naar haar toegestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. SPMS kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen daarvan. SPMS is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. SPMS adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.