Privacy en het gebruik van uw gegevens

De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, hierna aan te duiden als SPMS.

Om de pensioenregeling voor u uit te voeren, heeft SPMS gegevens van u nodig. Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, hoeveel inkomen u krijgt en wat uw rekeningnummer is. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) wij.

Voor SPMS is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. SPMS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Daarom hebben wij afspraken gemaakt over hoe wij uw gegevens verwerken. U vindt de privacyafspraken voor SPMS in deze privacyverklaring terug. De privacyverklaringen van BPMS en financieel planners vindt u hier

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

SPMS verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • iedereen voor wie wij het pensioen regelen;
 • iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen;
 • iedereen die onze website bezoekt;
 • iedereen met wie wij contact hebben;

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

SPMS krijgt de gegevens van u, maar ook van bijvoorbeeld uw verzekeraar (als u arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente. Of wanneer u zelf contact heeft met SPMS.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres);
 • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief, post-digitaal en/of klantpanel);
 • Pensioengegevens (bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd);
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, welke pagina’s u bezoekt op onze website, open- en clickgedrag via onze e-mails, voorkeuren, meningen, behoeften gebruik van social media van het fonds of contact met de pensioenadviseurs).

SPMS verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om uw pensioenrechten zorgvuldig en juist te berekenen, u daarover tijdig en correct te informeren en uw uitkering stipt uit te betalen;
 • Om contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen;
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren;
 • Voor interne analyses. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren;
 • Om communicatie over uw pensioenzaken via verschillende communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken;
Daarvoor koppelt, combineert en analyseert SPMS beschikbare (persoons)gegevens.

Welke rechtsgronden zijn van toepassing?

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wanneer wij persoonsgegevens gebruiken dan moeten wij voor ieder soort gebruik van die gegevens een “grondslag” hebben. In de AVG wordt dit “rechtsgrond” genoemd. Zo’n rechtsgrond moet er zijn voor ieder soort gebruik dat van de persoonsgegevens wordt gemaakt: zoals voor het verzamelen van de persoonsgegevens, het interne gebruik daarvan en het doorgeven van persoonsgegevens aan een externe partij. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling waarin u verplicht deelnemer bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een verplichting uit de Wet verplichte beroepspensioenregeling van SPMS;
 • U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. U kunt uw toestemming intrekken. De manier waarop u dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Verplichte gegevensverstrekking

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting als u bij ons pensioen opbouwt of krijgt. Bij het niet verstrekken van gegevens kan het zijn dat wij u niet tijdig of correct kunnen informeren en uw uitkering niet (correct) kunnen uitbetalen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als de gegevensverstrekking noodzakelijk is in het kader van de pensioenovereenkomst die wij met u hebben of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij in sommige gevallen dienstverleners in. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals SPMS hen voorschrijft.

Indeling in doelgroepen

Om onze informatievoorziening aan u beter op uw persoonlijke situatie af te stemmen maken wij selecties in het bestand van onze deelnemers. Op basis van de gegevens die wij van u hebben, wordt bepaald in welke doelgroep u ingedeeld wordt. Deze doelgroepen bepalen op welke wijze wij u benaderen en waarover. Voorbeelden zijn de informatie die wij verstrekken aan nieuwe deelnemers of deelnemers die bijna de pensioendatum hebben bereikt.

Cookies

SPMS maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeur hier wijzigen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie SPMS verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen). En wij bewaren uw gegevens zolang wij ze nodig hebben voor dat doel. Wij houden ons hierbij aan de wet.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten SPMS worden bekeken.

Uw rechten

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht.

Recht op inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

Recht op correctie van gegevens
De persoonsgegevens die wij van u verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over u zelf gaan.

Het recht op verwijdering
U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
 • u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie SPMS, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de pensioenregeling/het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Dat kan in de volgende situaties:

 • u stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben ter discussie;
 • de verwerking van uw gegevens is onrechtmatig en u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden gewist;
 • als het pensioenfonds de gegevens niet meer nodig heeft, maar u ze wel nodig heeft voor het voeren van een rechtszaak tegen het pensioenfonds of derden;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waarop het pensioenfonds niet meteen beslist.
Beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij:
 • er alleen sprake is van opslag van gegevens;
 • u toestemming heeft gegeven;
 • verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Op welke manier kunt u gebruik maken van uw rechten?

Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen via onze website. In dit formulier wordt onder andere gevraagd om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. SPMS vraagt u dit omdat SPMS moet kunnen bepalen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam uw gegevens kan inzien. Uw kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs slaan wij niet op. Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken.

Recht van bezwaar

Maakt u bezwaar tegen de (manier van) verwerking van uw persoonsgegevens door SPMS? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens met ons? Dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op

Of neem contact op via onderstaande contactgegevens:

SPMS
Postbus 7
3970 AA Driebergen
FG@spms.nl
empty

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

SPMS heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van SPMS. De heer B. van Tongeren ziet er als FG op toe dat de verwerking binnen SPMS gebeurt in overeenstemming met de wet en de gedragsregels.

Wijzigingen

SPMS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 24 mei 2018.